وبلاگ سهراب جلوه گر

Friday, August 08, 2008

.:انتشار اینترنتی کتاب هوش مصنوعی ترجمه شده توسط اینجانب سهراب جلوه گر:.

PERSIAN
=======
.:انتشار اینترنتی کتاب هوش مصنوعی ترجمه شده توسط اینجانب سهراب جلوه گر:.
اینجانب سهراب جلوه گر کتاب هوش مصنوعی ترجمه شده توسط خود را از طریق سایت
http://www.irebooks.com/
به صورت اینترنتی منتشر نمودم .
برای دانلود این کتاب از آدرس زیر استفاده نمایید :
http://www.irebooks.com/downloads-179.html
بیش از 450 صفحه
جدید
جامع
به روز
قابل استفاده برای دانشجویان دوره ی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار و دانشجویان دوره ی کارشناسی ارشد گرایش هوش مصنوعی و کلیه ی علاقه مندان
در 29 فصل با عنوان های زیر
فصل اول – هوش مصنوعی
فصل دوم – عامل های هوشمند
فصل سوم – حل مساله و جستجو
فصل چهارم - جستجوی آگاهانه یا مکاشفه ای
فصل پنجم - الگوریتم های جستجوی محلی
فصل ششم - مسایل ارضای محدودیت
فصل هفتم - مسایل ارضای محدودیت و برنامه نویسی ارضای محدودیت
فصل هشتم - تئوری بازی ها
فصل نهم - عامل های منطقی
فصل دهم - منطق گزاره ای
فصل یازدهم - منطق مرتبه ی اول به بیان ساده
فصل دوازدهم - منطق مرتبه ی اول
فصل سیزدهم – استنتاج در منطق مرتبه ی اول
فصل چهاردهم - عدم قطعیت
فصل پانزدهم - شبکه های بیزی
فصل شانزدهم - مدل های زمانی احتمال
فصل هفدهم – شناخت سخن یا سخن شناسی به بیان ساده
فصل هیجدهم - تصمیم گیری های عاقلانه
فصل نوزدهم - شبکه های عصبی
فصل بیستم - الگوریتم های ژنتیکی
فصل بیست و یکم - سیستم های خبره
فصل بیست و دوم - پردازش های تصمیم گیری مارکوف
فصل بیست و سوم - سیستم های طبقه بندی کننده
فصل بیست و چهارم - درخت های آموزشی – تصمیم گیری
فصل بیست و پنجم - آموزش کیو ای
فصل بیست و ششم - برنامه ریزی
فصل بیست و هفتم - برنامه نویسی پرولوگ
فصل بیست و هشتم - آموزش ماشینی
فصل بیست و نهم - آشنایی با روبوتیک
شیراز - ایران - تابستان 1387

ENGLISH
=======
.:Internet issuance of Artificial Intelligence book translated by Sohrab Jelvehgar:.
Please download my free PERSIAN Artificial Intelligence book with below address:
http://www.irebooks.com/downloads-179.html
More than 450 pages
New , general and Update!
In 29 chapters:
Chapter 1: Artificial Intelligence
Chapter 2: Intelligent Agents
Chapter 3: Problem solving and search
Chapter 4: Heuristic search
Chapter 5: Local search algorithms
Chapter 6: Constraint Satisfaction Problems (CSPs)
Chapter 7: Constraint satisfaction programming
Chapter 8: Game playing
Chapter 9: Logical Agents
Chapter 10: Propositional Logic
Chapter 11: First Order Logic (Simple)
Chapter 12: First Order Logic (FOL)
Chapter 13: Inference in First-Order Logic
Chapter 14: Uncertainty
Chapter 15: Bayesian networks
Chapter 16: Temporal probability models
Chapter 17: Speech recognition (Briefly)
Chapter 18: Rational decisions
Chapter 19: Neural networks
Chapter 20: Genetic algorithms
Chapter 21: Expert systems
Chapter 22: Markov Decision Processes (MDPs)
Chapter 23: Classifier systems
Chapter 24: Learning decision trees
Chapter 25: Q-Learning
Chapter 26: Planning
Chapter 27: Prolog programming
Chapter 28: Machine learning
Chapter 29: Robotics
Thanks
Sohrab Jelvehgar,The computer software engineer
Emails:
sohjel@yahoo.com
sohrabejelvehgar@hotmail.com
tamrin.sohjel@gmail.com
Shiraz-IRAN Summer of 2008

Labels:

2 Comments:

 • [size=72][color=red][url=http://www.go4you.net/go.php?sid=24]ENTER ON SOFTWARE PORTAL[/url][/color][/size]

  [size=46][color=red][url=http://www.go4you.net/go.php?sid=24]DOWNLOAD SOFT![/url][/color][/size]

  [img]http://www.istockphoto.com/file_thumbview_approve/4762671/2/istockphoto_4762671-software-box.jpg[/img]

  [size=46][color=red][url=http://www.go4you.net/go.php?sid=24]OEM SOFTWARE[/url][/color][/size]

  [size=72][color=red][url=http://www.go4you.net/go.php?sid=24]DOWNLOAD SOFTWARE[/url][/color][/size]

  [size=72][b]Download dueseeAntene soft Mac OS x[/b][/size]
  [size=72][b]Cheap dueseeAntene soft programms PC[/b][/size]
  [size=72][b]Buy dueseeAntene software programm PC[/b][/size]

  http://www.google.com/

  By Anonymous Anonymous, At November 26, 2009 at 1:10 AM  

 • [size=72][color=red][url=http://www.go4you.net/go.php?sid=23]WEB SEARCH ENGINE![/url][/color][/size]

  [size=48][color=red][url=http://www.go4you.net/go.php?sid=23]That? What? When?[/url][/color][/size]

  [img]http://www.seo-sacramento.com/images/search-engine-optimisation.gif[/img]

  [size=72][color=red][url=http://www.go4you.net/go.php?sid=23]WEB SEARCH ENGINE![/url][/color][/size]

  [size=48][b][/b][/size]
  [size=48][b][/b][/size]
  [size=48][b][/b][/size]  [url=http://ubajdaabrame.yoyohost.com/yeape-how.html]how to paint motorcycle fairings[/url]
  [url=http://katadasimone.freehostia.com/disney-pixar-car-how-to-draw.html]collosal sea scallops how to cook[/url]
  [url=http://numanholostj.freehostia.com/184-how-to-write-letters-to-celebrities.html]how to write a genogram story[/url]
  [url=http://salimafinov4.freehostia.com/]how to spell izrael - blog 1[/url]
  [url=http://saalimaoznob.freehostia.com/blog-145-how.html]how to draw evil[/url]
  [url=http://olivijakorni.freehostia.com/]how to write cost analysis sample - blog 1[/url]
  [url=http://lindapodruzh.freehostia.com/yd-how.html]how to paint sand with acylics[/url]
  [url=http://tatianastras.freehostia.com/]how to paint t shirts - blog 1[/url]
  [url=http://ilhamkolobro.freehostia.com/blog-29-how.html]how to cook hot dog[/url]
  [url=http://julianagogol.freehostia.com/wiki-20.html]how to draw black canary[/url]
  [url=http://ridvanborovi.freehostia.com/]how to tie a hangmans rope - blog 1[/url]
  [url=http://ioanntuljako.freehostia.com/wiki-59.html]how to write erotic letter[/url]
  [url=http://bozhenajadov.freehostia.com/wiki-how-to-write-a-prose-portrait.html]how to write a fundraising letter[/url]
  [url=http://ridapirozhko.freehostia.com/wiki-94.html]how to write a bootloader[/url]
  [url=http://nadzhvadudin.freehostia.com/]how to write a letter nsf - blog 1[/url]
  [url=http://mahafishkov1.freehostia.com/aipmyz-how.html]how to draw sailor kakyuu[/url]
  [url=http://dzhabirzhari.freehostia.com/]how to hack the game host - blog 1[/url]
  [url=http://oskarmurzin4.freehostia.com/167-how-to-write-farsi-script.html]how to switch colors on paint[/url]
  [url=http://astratatarni.freehostia.com/wiki-how-to-draw-eye.html]how to write a job evaluation[/url]
  [url=http://simeonletugi.freehostia.com/wiki-57.html]how to write a good slogan[/url]
  [url=http://mijasvinolup.freehostia.com/]how to paint a basement wall - blog 1[/url]
  [url=http://lukjancherno.freehostia.com/rss.xml]RSS[/url]
  [url=http://jadvigaevtih.freehostia.com/how-to-paint-a-tub-surround.html]how to paint a tub surround[/url]
  [url=http://salemkashiri.freehostia.com/blog-100-what.html]what is life of lcd tv[/url]
  [url=http://jamhaushak31.freehostia.com/]how to hack internet bank accounts - blog 1[/url]
  [url=http://alinajavorov.freehostia.com/815-how-to-draw-a-comet.html]what is the arc of life[/url]

  By Anonymous Anonymous, At November 26, 2009 at 11:22 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]<< Home